Kontakt

Monitoring – Klauzula Informacyjna

I. Obowiązek informacyjny realizowany jest przez Trans-form Sp. z o.o. poprzez:

 1.            Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej Spółki:  www.trans-form.pl 
 2.            Swobodny dostęp do wymaganych informacji w Sekretariacie jak i u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

II. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1.            Administratorem danych osobowych jest Trans-form Sp. z o.o. (dalej jako Administrator).
 2.            W siedzibie Administratora pod adresem: 83-332 Kaliska, Kaliska 1
 3.            Pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych: iodo@trans-form.pl

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

 1.            Przetwarzanie danych osobowych do celów:

1)      zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników,

2)      ochrony mienia pracodawcy,

3)      zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących pracodawcy, pracownikom lub narażających pracodawcę na straty.

 1.            Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d) i e), art. 222 kodeksu pracy.
 2.            Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego nie wymaga

              odrębnej indywidualnej zgody.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

 1.            Administrator.
 2.            Pracownicy/współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych

              na podstawie udzielonego upoważnienia.

 1.            Podmioty świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie ochrony osób i mienia

              na podstawie udzielonego upoważnienia.

 1.            Podmioty i organy uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

V. Źródła pozyskania danych osobowych:

Rejestracja obrazu poprzez monitoring wizyjny obejmujący obszar wewnątrz budynku.

 

VI. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły.

 1.            Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2.            Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 60 dni (licząc od dnia ich wytworzenia (video) lub otrzymania (biling, raport aktywności), a po upływie tego okresu będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie).

VII. W przypadku, w którym zarejestrowane za pomocą monitoringu dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięta została wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 60 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

 1.            Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
 2.            Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 3.            Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Trans-form Sp. z o.o.
 4.            Na terenie Trans-form Sp. z o.o. znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.
 5.            Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6.            Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

VIII. Monitoring będzie prowadzony z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracowników, zgodnie z art. 111 K. P.

 

Formularz kontaktowy